google-site-verification=Npe55s6vh91AxvFHSt3MAMx4tvdNesYbOP-bXqPWL7c
top of page

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

La present Política de Privacitat regula tant el tractament de dades de caràcter personal que BARCELONA SECRET TOURS (En endavant, BST) realitza en qualitat de responsable del tractament, com el règim de protecció de dades aplicable als serveis prestats per BST quan actua en qualitat d’encarregada del tractament de les dades que els usuaris tracten en els seus serveis. En tots dos casos, tant si BST actua com a responsable o com a encarregada del tractament, es compleix estrictament amb les exigències de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i es manté un absolut respecte per les dades i privacitat dels usuaris.

Aquesta política és permanentment accessible a través de l’enllaç habilitat al lloc web, denominat “Protecció de dades”, i pot actualitzar-se en qualsevol moment, bé com a conseqüència d’un canvi normatiu o bé per modificar la configuració dels serveis o el tipus de negoci desenvolupat. Les modificacions que impliquin canvis en la prestació del servei contractat, o requereixin del consentiment dels interessats, es comunicaran amb una antelació de trenta dies naturals perquè els interessats puguin manifestar la seva oposició al tractament de les seves dades segons el canvi descrit, o perquè els clients puguin adoptar les mesures que considerin oportunes en relació a la modificació comunicada. Si transcorregut el termini proporcionat l’usuari accedeix de nou als seus serveis o no comunica la seva oposició, s’entendran acceptades les noves condicions.

1. Responsable del Tractament

BST tracta les dades de forma lleial i lícita; únicament tracta les dades que considera adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals els obté, i no els utilitza per a finalitats incompatibles amb aquelles per a les quals les dades han estat recollides.

1.1. exactitud

Els usuaris del lloc web i dels serveis de BST (des d’ara, els usuaris) són responsables de la veracitat, actualitat i exactitud de les dades que proporcionen a BST, considerant-veraces, actuals i exactes les dades facilitades per ells mateixos. BST, quan tingui coneixement de la inexactitud, ha d’adoptar les mesures necessàries perquè es rectifiquin sense dilació les dades afectats.

1.2. informació

BST, en qualitat de responsable del tractament, informa que tant les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris a registrar-se com aquells que proporcionin per contractar qualsevol dels serveis oferts en BST o per resoldre qualsevol incidència que es comuniqui per qualsevol dels mitjans de contacte disponibles (telèfon, xat o correu electrònic), s’incorporen o poden incorporar-se a un fitxer de la seva titularitat, degudament inscrit al Registre habilitat per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i que seran tractats de conformitat amb els termes previstos en aquesta Política de Privacitat.

Per accedir i / o navegar pel lloc web de BST no cal aportar cap dada. El caràcter obligatori de la resposta a les preguntes que es plantegen, o de les dades que se sol·liciten a través del lloc web, s’indica mitjançant la incorporació d’un asterisc (*) a continuació de la pregunta o camp del formulari. En cas de no proporcionar les dades requerides no serà possible prestar el servei o funcionalitat sol·licitats.

BST no tracta dades de menors d’edat en cap cas, ja que únicament es permet el registre com a usuari i la contractació de serveis a través del lloc web  BST a persones majors d’edat amb plena capacitat per actuar en el tràfic jurídic.

1.3. finalitats

BST únicament tractarà les dades personals proporcionades pels usuaris de conformitat amb les finalitats descrites en aquesta Política i en les condicions generals de contractació dels serveis contractats pels usuaris, les quals s’enumeren amb caràcter merament enunciatiu a continuació:

• Usuaris: les dades recopilades per qualsevol dels mitjans o canals de contacte identificats en el lloc web (inclosos, els xats o les trucades telefòniques) ia través dels serveis de BST, s’utilitzen amb la finalitat de gestionar el compte i serveis contractats pels usuaris, tant a nivell tècnic com a nivell comptable, fiscal i administratiu, i / o per notificar-los incidències, novetats o qualsevol informació d’interès sobre els seus serveis. Amb aquesta finalitat i en compliment de la normativa fiscal i de protecció de dades, es comproven les dades identificatives facilitades pels usuaris, consultant el servei de qualitat de dades de l’administració tributària, i es rectifiquen les dades que resulten ser inexactes.

• BST utilitza les dades de contacte proporcionades pels usuaris per enviar-los, per mitjans electrònics o no, informació sobre les millores que va implementant en els serveis que aquests han contractat, i per mantenir-los informats sobre les novetats que considera que poden ser del seu interès (ofertes i promocions). BST és absolutament contrària a la pràctica del spamming: l’usuari és qui decideix -i autorització si vol rebre o no aquest tipus de comunicacions, bé al registrar-se com usuari en  BST i, per tant, acceptant les condicions generals de BST i la present Política, o bé en sol·licitar informació d’aquest tipus per qualsevol dels mitjans de contacte que preveu la web.

• BST conserva les dades de trànsit i localització generats en el marc de la prestació dels serveis de comunicacions electròniques contractats pels usuaris, a disposició de les autoritats competents durant el termini legalment establert, de conformitat amb la Llei 25/2007, de 18 d’octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques ia les xarxes públiques de comunicacions. Aquestes dades no s’utilitzen amb fins de promoció comercial.

• Suggeriments, Queixes o Comentaris: les dades recollides s’utilitzen per atendre les comunicacions rebudes i proporcionar-los la corresponent resposta

• Contacte: les dades rebudes per qualsevol dels mitjans i / o canals de contacte indicats en el lloc web, s’utilitzen per contactar i / o gestionar la sol·licitud o incidència comunicada. Les trucades rebudes poden ser gravades, per motius de seguretat i per millorar la qualitat dels serveis.

• Les cookies que utilitza BST són anònimes i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals de l’usuari. Per conèixer la nostra política d’instal·lació i gestió de dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades en equips terminals consulta la nostra Política de Galetes.

1.4. consentiment


Els usuaris consenten el tractament de les seves dades en els termes anteriorment indicats mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat en registrar com a usuari de BST, o en enviar informació o utilitzar qualsevol dels mitjans de contacte que preveu el lloc web  BST, o en contractar el servei específic que exigeixi aquest tractament de conformitat amb les condicions generals de contractació del servei que correspongui. Els usuaris han d’abstenir de proporcionar dades de caràcter personal d’altres interessats, llevat que disposin de la pertinent autorització, segons la qual aquests interessats hauran estat prèviament i degudament informats sobre el contingut de la present Política de Privadesa i, en concret, que consenten que les seves dades siguin facilitades a BST per ser tractades d’acord amb les finalitats que corresponguin, així com que poden exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició (des d’ara, denominats conjuntament ARC) en els termes descrits en aquesta mateixa Política. En qualsevol cas, BST cancel·larà les dades registrades pel que fa hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual es van demanar, i pot conservar–degudament bloqueados- durant el temps en què es pugui exigir algun tipus de responsabilitat derivada d’una relació o obligació jurídica o de l’execució d’un contracte o de l’aplicació de mesures precontractuals sol·licitades per l’interessat.

1.5. cessió
BST no cedeix dades a tercers, llevat que una llei o una norma comunitària disposin el contrari, o si és necessari per a la prestació del servei contractat. En aquest cas, únicament comunica aquelles dades imprescindibles per gestionar la petició dels usuaris i de prestar els serveis contractats, de manera que la cessió respon a la lliure i legítima acceptació d’una relació jurídica existent entre els interessats i BST, el desenvolupament, compliment i control impliquen necessàriament la connexió de les dades i que inclou la transmissió necessària dels mateixos. En cas que un usuari deixi un comentari o interaccioni socialment amb el lloc web de  BST o a les xarxes socials en què aquesta està present, ha de tenir present que les seves dades seran publicats en l’entorn en què actuï, és a dir, estarà autoritzant expressament la comunicació de les seves dades -associats a l’acció que realitzem a la resta d’usuaris que accedeixen al lloc web o xarxa social.

1.6. revocabilitat


El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a BST en els termes que estableix aquesta Política per a l’exercici dels drets ARCO. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

1.7. drets


Els interessats poden exercir els seus drets ARCO, i revocar el consentiment prestat per als tractaments i / o cessions de les seves dades, en qualsevol moment sol·licitant-ho per correu postal dirigit al Departament Jurídic de BST; o bé, enviant un correu electrònic a info @ barcelona-secret-tours.com. En tot cas, haurà d’acompanyar la sol·licitud d’una còpia del document oficial que acrediti la identitat del titular de les dades.

2. Encarregat del Tractament

No es considera cessió de dades, l’accés i / o tractament de dades de caràcter personal que siguin responsabilitat dels usuaris de BST quan aquests siguin necessaris per a l’adequada prestació dels serveis que aquests han contractat. En aquests casos, BST tindrà la condició d’encarregat del tractament d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades. El règim de protecció de dades aplicable a aquests tractaments es regula tant en la present Política, com en les condicions generals de contractació del Servei corresponent i en les condicions particulars que configuren la comanda o sol·licitud final (denominades en conjunt, Contracte Principal).

2.1. legitimació

L’usuari que contracti el servei (en endavant, persona contractant), o, si s’escau la tercera entitat que decideixi sobre la finalitat, contès, ús i tractament de les dades personals, són els únics responsables de les dades que s’allotgen en els serveis de BST. BST tracta la informació allotjada en els seus serveis exclusivament per compte de la persona contractant en els termes i condicions estipulats en el Contracte Principal. La persona contractant, o la tercera entitat a la qual aquesta li estigui prestant un servei tractant dades dels que aquella és responsable, manifesten que són titulars de fitxers que contenen dades de caràcter personal recollides legalment i que, en virtut dels serveis contractats a BST, autoritza el seu tractament, en la mesura que sigui necessari per a la prestació dels mateixos.

2.2. obligacions

En aquells casos en què, BST pogués tenir accés a les dades, es compromet a no aplicar, utilitzar, o revelar les dades tractades amb fins diferents dels que es deriven del Contracte Principal. BST únicament tractarà les dades contingudes en els seus serveis per executar els serveis contractats per compte de la persona contractant en atenció a les instruccions que li indiqui i, en cap cas, els utilitzarà per a finalitats diferents a les acordades en el Contracte Principal. BST no comunicarà ni permetrà l’accés a les dades tractades a cap tercer, ni tan sols per la seva conservació, llevat que: en el Contracte Principal s’estableixi el contrari, o la comunicació sigui necessària per a la prestació dels serveis contractats o que la cessió estigui imposada per una norma amb rang de llei. en aquest sentit, la persona contractant autoritza expressament a BST, en contractar qualsevol dels serveis disponibles al lloc web  BST, a subcontractar en nom seu i pel seu compte totes les entitats sigui necessari per la correcta prestació dels serveis detallats en el Contracte Principal. Les entitats així subcontractades tindran la condició d’encarregat del tractament, es veuran sotmeses a les mateixes regles de protecció de dades i confidencialitat que BST i regularan la seva relació amb BST de conformitat amb la normativa sobre protecció de dades. La identitat d’aquestes entitats subcontractades es publica en el lloc web  BST.

2.3. subcontractació

En cas que la persona contractant actuï en qualitat d’encarregat del tractament d’una tercera entitat responsable de les dades ha de garantir abans de contractar qualsevol servei que impliqui el tractament d’aquestes dades, que compta amb l’autorització expressa d’aquesta per procedir a la subcontractació de els serveis que li hagués encomanat i que coincideixen amb l’objecte del Contracte Principal, així mateix assegura que la relació amb la tercera entitat responsable de les dades es troba jurídicament regulada d’acord amb les exigències de la normativa vigent en matèria de protecció de dades amb anterioritat a la contractació del servei a través de  BST. En cas contrari, s’haurà d’abstenir de subcontractar amb BST i si incompleix aquesta prohibició serà responsable i assumirà qualsevol sanció que s’imposi a la mateixa com a conseqüència d’aquesta manca de legitimació.

2.4. seguretat

BST ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Concretament, les mesures associades al nivell de seguretat mitjà per fitxers i / o tractaments automatitzats, de conformitat amb el Títol VIII del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica 15 / 1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal. BST únicament proporciona la infraestructura tècnica, i en cas que així es contracti, l’administració de la mateixa, circumscrivint la seva responsabilitat a les mesures de seguretat proporcionades a en relació a aquestes funcions. Per tant, la seva responsabilitat es limitarà a aquelles tasques que, per la pròpia naturalesa del Contracte Principal, hagin de ser dutes a terme per BST directament en els serveis (com ara per exemple, la restricció d’accés als locals on s’ubiquen els recursos que allotgen les dades). BST declina qualsevol responsabilitat sobre la vulneració dels sistemes de seguretat de la persona contractant o la inviolabilitat de la informació quan es transporta a través de qualsevol xarxa de comunicacions. BST tampoc respondrà d’aquelles incidències de seguretat que es produeixin com a conseqüència d’un atac o accés no autoritzat als sistemes de tal manera que sigui impossible detectar-lo o impedir-lo tot adoptant-se les mesures necessàries segons l’estat de la tecnologia actual, o bé d’una falta de diligència de l’usuari o persona contractant en relació a la guàrdia i custòdia de les seves claus d’accés i / o dades personals. La persona contractant reconeix que aquestes mesures s’ajusten al nivell de seguretat aplicable al tipus d’informació tractada com a conseqüència de la prestació del servei que BST realitza per compte de la persona contractant, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en matèria protecció de dades . Correspon, en exclusiva, a la persona contractant valorar si les condicions del Contracte Principal són adequades a les seves necessitats i compleixen amb els requeriments legals a què està obligat en qualitat de responsable del fitxer / Tractament. En cas que el tractament d’efectuar d’alguna mesura addicional a les que s’indiquen en el Contracte Principal, la persona contractant ha de posar en coneixement de BST amb l’objecte que pugui oferir-li la possibilitat de contractar tecnologies i serveis addicionals necessaris per implementar aquesta mesura de seguretat. La contractació de la mesura addicional es realitzarà mitjançant la formalització d’un document específic que s’annexarà al Contracte Principal. Si BST no pot proporcionar la mesura addicional requerida per la persona contractant es ho comunicarà a aquest a la major brevetat possible. En cas que per a la prestació del servei contractat es requerís d’una mesura addicional no comunicada a BST o no contractada després oferir-aquesta opció a la persona contractant, BST no respondrà de la manca d’implantació de les mesures de seguretat exigides per la normativa vigent en matèria de protecció de dades. De la mateixa manera, en cas que la qualificació del nivell del fitxer tractat per BST per a la prestació del servei contractat fos errònia, BST tampoc respondrà de la manca d’adequació de les mesures de seguretat al que disposa la normativa.

La persona contractant ha de notificar la identificació dels fitxers o tractaments sobre els quals BST sigui encarregat del tractament, indicant el nom del fitxer, el seu nivell o mesures de seguretat i les dades del Responsable del Fitxer / Tractament, així com notificar qualsevol canvi en els dades anteriors. En el cas que la persona contractant incomplís aquesta obligació, respondrà de les sancions que fossin imposades a BST per tal motiu.

2.5. conservació

BST conservarà les dades de caràcter personal a les quals hagi tingut accés per raó del servei prestat, així com qualsevol suport o document en què consten, durant el temps en què estigui vigent el Contracte Principal o mentre així ho disposi una llei. Finalitzat aquest , destruirà les dades i qualssevol suports o documents en què aquests s’incorporin, tenint en compte les característiques dels serveis contractats i els períodes de retenció estipulats, si escau, en el Contracte Principal. No obstant això, BST podrà conservar les dades i informació tractada, degudament bloquejades, en el cas que es puguin derivar responsabilitats de la seva relació amb la persona contractant. La destrucció de la informació es realitzarà sense necessitat d’emetre comunicació formal o certificació alguna en la qual es manifesti que la mateixa ha estat portada a terme.

2.6. Confidencialitat

BST es compromet a mantenir el secret professional respecte de les dades als quals accedeixi en virtut del Contracte Principal, i al deure de guardar-los, obligacions que subsisteixen fins i tot després de finalitzar la seva relació amb la persona contractant. La resta d’obligacions previstes en relació al tractament de dades per compte de tercers, s’extingiran en el moment en què les dades hagin estat esborrats o eliminats de l’equip d’emmagatzematge de dades o d’alguna manera, destruïts o convertits en inaccessibles.

bottom of page